Chodci sobě: Město pro občany, občané pro město – zpráva ze setkání občanů se zástupci veřejné správy

Vážení uživatelé i návštěvníci portálu Chodci sobě,

dosud vám dlužíme zprávu o setkání, které jsme uspořádali ve spolupráci s MČ Praha 2 v říjnu. Od okamžitého reportu o ní nás zrazovala nejen rušná povolební doba, ale také potřeba získat jistý odstup a nadhled od žhavé diskuze, jejíž vyznění jsme chtěli nechat trochu vychladnout. Zprávu vám tedy přinášíme se zpožděním, když ne pro štěstí, tak alespoň pro informaci a zamyšlení, jak se nám všem daří naplňovat cíle portálu. Vaše připomínky, názory i nápady uvítáme.

Proč portál vznikl

Portál, jak už asi všichni víte či tušíte, vznikl proto, že naše sdružení jako dlouholetý propagátor chůze chtělo na jedné straně poskytnout zástupcům veřejné správy města i jeho městských částí více informací o současném stavu a přitažlivosti pěších cest z pohledu samotných pražských chodců, na druhé straně vybídnout občany k tomu, aby se o kvalitu a bezpečnost cest, po nichž chodí, více zajímali, a poskytnout jim jednoduchý nástroj, s jehož pomocí by svým zástupcům mohli podávat – jako nejlepší znalci situace v terénu – konkrétní podněty, co kde zlepšit a proč. Šlo nám tedy o to, aby obě strany spolu mohly snadno a věcně komunikovat s cílem zlepšit podmínky pro chůzi po městě. Předpokládali jsme, že pro město jako celek jsou kvalitní, příjemné a bezpečné pěší cesty výhodou – i proto, že obyvatele a návštěvníky města k chůzi lákají, což šetří nejen životní prostředí, ale také peníze městského veřejného rozpočtu, tedy nás všech. Čím méně totiž lidé ve městě jezdí v autech, tím méně se utrácejí za údržbu, stavbu a rekonstrukce komunikací a také za palivo do motorů. Tím méně škodlivých emisí pak každý z nás vdechuje, díky čemuž také méně stonáme a absentujeme v práci atd. Úsporou energie šetříme nejen své plíce a peněženky, ale také vypouštíme do ovzduší méně kysličníku uhličitého, čímž přispíváme i k ochraně globálního klimatu.

Dva roky provozu

Za dva roky provozu portálu se ukázalo, že občané jeho možnosti skutečně využívají a snaží se „přispět svou troškou do mlýna“. Od února 2012 do dnešního dne podali necelých 800 smysluplných podnětů, veřejná správa odpověděla na valnou většinu z nich a uspokojivě vyřešit se jich podařilo zatím necelých 170. Z odpovědí příslušných zástupců veřejné správy – většinou šéfů odborů dopravy a/či radních pro dopravu – i z komentářů občanů na portálu je však zřejmé, že ani jedna z obou stran není docela spokojena.

ÚMČ jako pošťák

Někteří občané jsou zklamaní pomalostí vyřizování svých stížností a některé dokonce od jejich iniciativy odradila skutečnost, že jejich podněty nebyly řešeny vůbec. Zástupci městských částí, jimž jsou všechny podněty podle dohody s pražským magistrátem adresovány, si zase stěžují na nevděčnou roli pošťáka, který o většině – byť oprávněných – požadavků nemůže rozhodovat, natož je splnit, protože k tomu nemá dostatek pravomocí. Nezbývá jim tedy než podněty doručovat na správné místo, což však pro ně znamená práci navíc, za což jim nadto naštvaný občan spílá, považujíc takové chování za záměrnou nečinnost úřadu.

Diskuze o váznoucí komunikaci

Rozhodli jsme se proto zorganizovat setkání obou stran a pokusit se dohodnout nebo alespoň otevřít diskuzi o zlepšení komunikace mezi občanem a veřejnou správou a napomoci tak snad i rychlejšímu řešení podnětů. Pozvali jsme občany, kteří portál navštěvují, a zároveň i všechny zástupce veřejné správy města i městských částí, s nimiž jsme dohodnuti na pravidelné spolupráci, oslovili jsme všechny starosty MČ i odpovědné zástupce hlavního města jako majitele většiny komunikací.

Politická situace nám však nepřála: těsně po dohodnutém termínu byly totiž naplánovány předčasné volby, a tak se na setkání podařilo dorazit jen nemnoha pozvaným. Kromě spolupořadatele, MČ Praha 2, s níž dlouhodobě a aktivně v dopravních záležitostech spolupracujeme, se naší akce zúčastnili zástupci odborů dopravy MČ Praha 15, Praha 4 a Praha 6, pražského magistrátu a také Technické správy komunikací. Občanské zastoupení bylo četnější a kupodivu nezklamala média – dostavila se např. TV Metropol, do jejíhož popisu práce pražská tematika patří. I přes ne zcela reprezentativní účast veřejné správy se ale podařilo o problému otevřeně diskutovat.

Co brání efektivní péči o komunikace

Jak už jsme výše naznačili a z reakcí na portálu předem vytušili, městským částem brání nejen při řešení podnětů z portálu Chodci sobě v efektivní péči o komunikace skutečnost, že systém státní správy „neladí“ s vlastnickou strukturou pražských komunikací. Hlavní město, resp. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), sice vlastní více než 90 % všech pražských komunikací, ale státní správu vykonává jen na vybrané síti komunikací (významnějšího charakteru) a na zbytku sítě ji vykonávají úřady MČ, které však ze svého rozpočtu nemohou financovat ani jejich údržbu ani investice do jejich konstrukcí či rekonstrukcí. To může provádět ze svého rozpočtu jen město (městské části mu mohou sice ze svého přispět, ale to je vše) prostřednictvím Technické správy komunikací, kterou si zřídilo právě za účelem údržby i rekonstrukcí sítě komunikací ve svém vlastnictví. Pokud jde o náš portál, pro úředníky MČ to znamená, že sice přijmou podnět občana, ale pokud je nedostatek na tzv. vybrané síti komunikací, pošlou jej na MHMP, který však zpravidla neodpovídá. Občan se pak tedy nedozví, co se s podnětem děje, a zlobí se na úředníka té či oné městské části. Pokud se stížnost občana váže na komunikaci, která je ve správě úřadu MČ, zástupce úřadu ji též přepošle Technické správě komunikací, která bohužel také zpravidla neodpovídá, a ta pak problém buď vyřeší, nebo také ne, protože žádostí je spousta a prostředků na opravy a úpravy v městském rozpočtu a potažmo v TSK není nikdy dost. I tak je ale, upřímně řečeno, poněkud rozdíl v tom, jak je která MČ a její úřad ochotna s námi a vůbec s občany komunikovat. Při setkání se také ukázalo, že dokonce i TSK komunikuje rozdílně s jednotlivými MČ, respektive jejich úřady. Co někde ochotně provádí, jinde může zamítnout…

Přítomní občané, kteří se fundovaně zapojili do diskuse, prezentovali i své příspěvky, z nichž vyplynulo, že pokud jde o chodce, jejich bezpečnost například výrazně snižuje parkování, a to nejen tzv. divoké parkování v rozporu s předpisy, ale často i tam, kde MČ nevhodně parkovací stání samy vyznačily. Příspěvek k parkování na území MČ Praha 4 budeme společně se zástupcem tohoto úřadu řešit. Další zajímavý občanský příspěvek se týkal komfortu pěších cest, který upozornil na to, že neupravené, zablácené i jinak špinavé chodníky s výmoly lidi od jejich využívání odrazují, dané lokalitě získávají špatnou pověst a nepřímo tak do ní lákají i „podivné existence“.

Výsledky setkání

Se zástupci přítomných MČ jsem se nakonec dohodli, že na portálu zdůrazníme fakt, že MČ nenesou odpovědnost za řešení nedostatků na magistrátní síti komunikací. Zástupci TSK nám sdělili, že není v jejich silách na všechny občanské podněty odpovídat, avšak navrhli, abychom podněty zasílali mluvčímu TSK. Radní MČ Praha 2 navrhl, aby město mající legislativní iniciativu navrhlo změnu územní majetkové struktury tak, aby MČ měly možnost se o území (ať už jde o komunikace, parky atp.), na němž mají vykonávat státní správu, fakticky starat. S MHMP bude nutné vyjednat i způsob komunikace, tedy odpovídání na občanské podněty, které zatím neřeší konkrétní osoba.

Jarmila Johnová