Informace o ochraně a zpracování osobních údajů


Na této stránce naleznete komplexní informace o ochraně a zpracování osobních údajů a principy, jimiž se řídíme při shromažďování osobních údajů a zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti v rámci portálu Chodci sobě (dále jen „portál“).

Právní rámec pro ochranu osobních údajů představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation) a pak zákon č. 110/2019 Sb.,

o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOZOÚ“).


1. Správce osobních údajů:

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je provozovatel portálu Chodci sobě, jímž je nezisková organizace Pražské matky, z. s., se sídlem Muchova 232/13, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 45246220, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 2901.


2. Subjekt údajů a osobní údaj:

Subjektem údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná žijící fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Tato osoba je z vlastní vůle příznivcem portálu, přímo či nepřímo se podílí na jeho fungování, podporuje nebo se zajímá o aktivity realizované v rámci portálu. Osobním údajem je pak jakákoli informace o fyzické osobě, zejména jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.


3. Právní důvody zpracování osobních údajů a účely, pro které jsou zpracovávány:

Osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění daného účelu. V rámci portálu shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu, typicky přihlásíte-li se k odběru námi vydávaných newsletterů, při prvním kontaktu s námi např. formou osobních i telefonických rozhovorů, na námi pořádaných akcích, nebo rozhodnete-li se zúčastnit našich kampaní či projektů.

Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle, kterým prohlašujete nebo nám dovolujete zpracovávat své osobní údaje. Souhlas musí být svobodný, informovaný a jednoznačný. Kdykoli ho můžete odvolat a my jsme povinni vaše údaje odstranit, pokud pro jejich zpracování nemáme jiný právní důvod, např. plnění právní povinnosti.

Zavazujeme se, že vaše osobní údaje ani jiná data, která se vás týkají neposkytneme jinému správci údajů. V omezené míře, a to jen na základě smlouvy, mohou k vašim údajům získat přístup např. naši právní, ekonomičtí nebo daňoví poradci, správci našich IT systémů atd.

Jako zájemci o portál máte možnost registrovat se k odběru novinek. Vámi poskytnutá e-mailová adresa slouží výhradně ke komunikaci mezi vámi a administrátorem portálu. Zadáním své e-mailové adresy nám dáváte souhlas k zasílání informací o nových technických možnostech portálu, novinkách o naší činnosti či aktuálním dění v oblasti pěší dopravy v Praze, jakož i případných statistických přehledech s vyhodnocením a porovnáním jednání městských částí v určitém časovém období. Zavazujeme se, že vaši e-mailovou adresu neposkytneme 3. osobám.

Nahlásíte-li podnět na portál, bude vám vytvořen uživatelský účet a přístupové údaje k vašemu účtu zašleme na vaši e-mailovou adresu. E-mailová adresa slouží výhradně ke komunikaci mezi vámi a administrátorem portálu ohledně informování o změnách související s vámi přidanými podněty. Kvůli evidenci počtu podnětů od stejného uživatele doporučujeme při nahlašování podnětu používat stejnou e-mailovou adresu.


4. Zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme zákonem stanoveným způsobem, korektně a transparentně.
 • Osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovné a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely.
 • Osobní údaje zpracováváme pouze v tom rozsahu, jenž je nezbytný k dosažení konkrétního účelu.
 • Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované. Nebude-li možné údaje aktualizovat, dojde k jejich vymazání.
 • Osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, po kterou trvá účel, pro který jsou zpracovávány, např. váš zájem o naši činnost, o zasílání newsletterů apod. Zpracovávají-li se osobní údaje výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, mohou být uloženy po delší dobu. Přesné podmínky stanoví čl. 89 GDPR a § 16 ZOZOÚ.
 • Dbáme na zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu do našich databází, kde by mohly být vaše údaje poškozeny, změněny nebo zničeny.

5. Jaké osobní údaje zpracováváme:

Nejčastěji jde o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, adresu bydliště, jde-li o dárce, údaje získané prostřednictvím portálu darujme.cz nebo prostřednictvím banky (číslo účtu).

Dále zpracováváme údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů. Ukládáme si, jakým způsobem jste nám souhlas poskytli, kdy jste ho odvolali a Vaší IP adresu, ze které jste vyplnili Vaši e-mailovou adresu.


6. Jaká máte jakožto subjekt údajů práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází-li ke zpracování na základě tohoto souhlasu,
 • Právo být informován o zpracování osobních údajů - jde zejména o poskytnutí informací o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů apod. Úplný výčet stanoví čl. 13 a 14 nařízení GDPR.
 • Právo požadovat vysvětlení o zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům a ty poté nechat opravit, doplnit, omezit nebo vymazat,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů, jsou-li předmětem automatizovaného zpracování,
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obdržíme-li vaši žádost o doplnění, opravu, výmaz, ohledně vysvětlení apod., bez zbytečného odkladu vás budeme informovat o dalším postupu. Nevyhovíme-li vaší žádosti, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti vás budeme informovat o důvodech nevyhovění žádosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení prodloužit až na 3 měsíce. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu prokázání. Vyřízení žádosti bude vždy zdarma.

Své žádosti nebo námitky vždy zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu info@chodcisobe.cz.