O chůzi


Co může pro pěší dělat město

  • Plánovat pěší cesty s účastí veřejnosti
  • Investovat do pěších cest
  • Informovat o pěších návaznostech
  • Motivovat k chůzi

Plány a strategické dokumenty hl. m. Prahy 

K tomu, aby město naplnilo všechny své základní funkce (bydlení, práce, doprava, rekreace, kultura, společenský život, bezpečnost atp.) ve prospěch svých obyvatel a cítili jsme se v něm jako doma, je třeba především dobře a promyšleně plánovat jeho rozvoj s velkým důrazem na veřejná prostranství, do nichž bude mít zajištěn příjemný a bezpečný pěší přístup každý z nás včetně těch nejslabších, mezi něž patří děti, senioři i spoluobčané s různými handicapy, tedy všichni, kteří se nejčastěji pohybují pěšky, resp. na vozíku, s kočárkem i v kočárku. Protože se doprava odehrává ve veřejném prostoru města, je nezbytné rozvíjet ji vyváženým a udržitelným způsobem, který umožní také pěší pohyb a prostupnost na celé jeho ploše.

Madrid: Koho by tu napadlo jezdit autem?, foto PM

Evropská města včetně Prahy doznala značnou proměnu v pohledu na veřejný prostor, jehož součástí je dopravní infrastruktura a přehodnocení postoje k chodcům i pěší infrastruktuře. Např. pražský Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vydal Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, jakýsi souhrn zásad a doporučení pro úřady i komunální politiky, jimiž by se měli řídit při úpravách veřejného prostoru včetně dopravní infrastruktury. Tento dokument odráží přehodnocení role i významu chodců ve městě a jejich nároků na kvalitu pěších cesty a veřejných prostranství (http://manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvi). V roce 2017 hlavní město přijalo Dopravní politiku (http://www.poladprahu.cz/cs/dokumenty-p-plus), která se snaží reflektovat tyto změny a pracuje na Plánu udržitelné dopravy (PUM, nebo také P+, http://www.poladprahu.cz/cs/o-projektu), což je strategický dokument města, který by měl ve střednědobém horizontu zajistit dopravní obslužnost města a zároveň minimalizovat negativní dopady přebujelé motorové dopravy. Aby se však pražská mobilita vyvíjela udržitelně v ekonomickém, společenském, environmentálním i prostorovém ohledu, tj. nezvyšovaly se nároky na dopravu ve všech zmíněných bodech, je nutné klást větší důraz na rozvoj a podporu aktivní dopravy – chůzi (na kratší vzdálenosti) i cyklistiku – a pokusit se o postupné redukování zbytné, zejména individuální automobilové dopravy. Znamená to, že Dopravní politika a PUM by měly město přivést ke změně přepravní dělby práce ve prospěch aktivní dopravy (i vzhledem k tomu, že MHD v hl. m. Praze již výrazně zintenzivnit nelze). V procesu tvorby PUM, v němž jsme (Pražské matky) jedním z partnerů města, se však zatím tento posun nepodařilo dostatečně prosadit. Zvítězil totiž scénář, v němž je kladen hlavní důraz na nesmírně náročný a dlouhodobý rozvoj MHD.

Záleží také na široké veřejnosti, zda se takový posun k aktivní dopravě nakonec uskuteční, zda svůj zájem – poptávku – po jejím rozvoji a zlepšování infrastruktury dostatečně silně projeví. Město dosud nevytvořilo svůj Generel pěší dopravy s hlavními pěšími vazbami, který je nutnou podmínkou pro plánování rozvoje ěší dopravy. Rada hl. m. Prahy však již v roce 2010 přijala Zásady rozvoje pěší dopravy, kterými se však v praxi úřady mnohdy neřídí.
Postavení pěších je  zapracováno  i v Územně analytických podkladech a již několik let se pracuje na Metropolitním plánu hl. m. Prahy, jehož základním principem je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby a krajiny či stanovení výškové regulace. Klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města je Strategický plán hl. města Prahy, jehož cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Skládá se ze tří základních celků, kterými jsou analytická část, návrhová část a implementační část, z něhož by měla vycházet rozhodnutí města o rozvojových opatřeních, která město hodlá uskutečnit (http://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan).

Aby město bylo skutečně schůdné a prostupné a zmíněné strategické plány Prahy nezůstaly prázdnými dokumenty, je třeba promítat je do konkrétních cílů a projektů a vyčleňovat pro ně každoročně prostředky ve veřejném rozpočtu, což je úkolem veřejné správy (odborných, administrativních i politických rozhodnutí), případně jeho městských částí, ale zároveň je to oblast, kde má také každý z nás možnost projevit svou vůli a iniciativu jednotlivě či ve skupině.

K tomu, aby se po Praze ve větší míře chodilo, je však potřebné vytvářet informační systém o dostupných cílech ve veřejném prostoru a všech pěších návaznostech nejen na internetu, nebo v brožurkách, ale také přímo v ulicích.

Aby se město opravdu opět postavilo na nohy, je třeba také lidi motivovat k chůzi nejen přitažlivým designem ulic a veřejných prostranství, zelení i jejich vybavením, ale také nejrůznějšími osvětovými a  kulturními kampaněmi a aktivitami.

Návaznosti městské agendy

Zmíněné dokumenty týkající se udržitelné dopravy a veřejných prostranství by měly být provázány s dokumenty a aktivitami souvisejících rezortů státní správy i s dokumenty a aktivitami na úrovni republiky (např. v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj, při němž pracuje Výbor pro dopravu při RVUR, jehož jsme také členem) i Evropské unie(např. Urban Agenda for the EU), resp. světové (např. 2030 Agenda for Sustainable Developmnet). Jejich popis přesahuje možnosti této rubriky, buďme však vděčni, že naše město se může o celoevropský či dokonce globální rámec opřít a vycházet z něj.

Důležité evropské dopravní dokumenty

Na úrovni EU se v celé řadě dokumentů projevuje potřeba snižovat emise škodlivin z dopravy, skleníkových plynů a hluku i nutnost ekonomičtějšího nakládání s půdou.

A sustainable future for transport
Tento aktuální materiál EU zaměřený na udržitelnou dopravu definuje v kapitole 4 nazvané Politické cíle pro udržitelnou dopravu, bod 43. potřebu „zajistit bezpečnější prostředí měst, jež by vedlo ke zvýšenému využívání veřejné dopravy, cyklistiky i chůze, což by mělo nejen pozitivní dopady na snižování dopravních kongescí a emisí, ale také by příznivě ovlivnilo zdraví a pocit pohody.“

http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf.

Bílá kniha
Evropská komise zveřejnila dne 28. března 2011 Bílou knihu – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, ve které představuje strategii ke zvýšení mobility, odstranění přetrvávajících bariér v klíčových oblastech a snížení produkce emisí CO2 v sektoru dopravy o 60 % do roku 2050. Navíc zde požaduje zavedení bezuhlíkové městské dopravy, snížení závislosti dopravního systému na ropě a přesunutí části silniční nákladní dopravy přepravující zboží do vzdálenosti nad 300 km na jiné druhy přepravy (železnice nebo lodní doprava).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:CS:PDF

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu je participativní platformou složenou z podniků, sdružení, vědeckých institucí a orgánů veřejné správy. Tito aktéři se zavazují ke konkrétním akcím a k společnému sdílení příkladů dobré praxe v zájmu řešení problémů bezpečnosti silničního provozu, s nimiž se setkávají v každodenním životě. Cílem Charty je přispět ke snížení počtu úmrtí na silnicích. Chartu podepsalo více než 2.000 subjektů. Pražské matky jako signatářky Evropské charty bezpečnosti získaly nejvyšší ocenění Excellency in Road Safety v roce 2009 za projekt Bezpečné cesty do školy http://www.erscharter.eu/cs

Mezinárodní charta chůze
K podpoře chůze se hlásí i Mezinárodní charta chůze, která nemá právně závazný charakter, může se k ní však kdokoli (municipalita, skupina osob i jednotlivec) připojit a řídit se jejími strategickými principy. Charta, připravená v rámci série mezinárodních konferencí WALK21 v říjnu 2006, rozpoznává potřeby chodců a poskytuje základní rámec, který napomáhá úřadům přizpůsobit stávající politiku, činnosti a vztahy tak, aby vytvářely takové prostředí, ve které lidé dávají přednost chůzi. Ke každému strategickému principu je přiřazen seznam činností, jež povedou ke zlepšení ve většině obcí, přičemž další rozšíření seznamu v závislosti na místních potřebách je vítáno.

Výňatek – přihlášení se k naplňování zásad Mezinárodní charty chůze:

Za vytváření zdravých, dobře fungujících a udržitelných obcí, kde lidé dávají přednost chůzi.

My, níže podepsaní, jsme si vědomi přínosů chůze jakožto klíčového indikátoru zdravých, dobře fungujících a udržitelných obcí, otevřených všem sociálním skupinám. Zároveň uznáváme právo každého člověka na bezpečnou chůzi a na užívání kvalitních veřejných prostranství kdekoliv a kdykoliv. Je naší povinností odstraňovat fyzické, společenské a institucionální překážky, které omezují chůzi. Přistoupením k této chartě a jejím strategickým principům budeme s ostatními spolupracovat na utváření prostředí, ve kterém lidé dávají přednost chůzi. 

Strategické principy:

1.Větší mobilita všech skupin
2. Dobře navržená a udržovaná veřejná prostranství
3. Lepší integrace systémů
4. Podpora v územním a prostorovém plánování
5. Bezpečnější silnice
6. Méně kriminality a strachu z kriminality
7. Větší podpora veřejné správy
8. Chůze jako součást životního stylu

Podepsán…………………………………………………………………………
Jméno……………………………………………………………………………..
Pozice …………………………………………………………………………….
Datum ……………………………

Celý text naleznete ve sborníku Město pro pěší o. s. Oživení na http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/mesto_pro_pesi_sbornik.pdf, anglicky na www.walk21.com.

V Praze se např. k Chartě chůze přihlásila městská část Praha 10: http://www.praha10.cz/Portals/0/images/our/p%C5%99%C3%ADloha%203%20-%20Charta%20ch%C5%AFze.pdf.

Propojením dopravní politiky s politikou územního rozvoje k udržitelnější městské dopravě

V červenci 2009 bylo přijato Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Propojením dopravní politiky s politikou územního rozvoje k udržitelnější městské dopravě (2009/C317/01). V bodě 2.6 se konstatuje: „Zároveň je však stále zřejmější, že dopravní politika, politika územního rozvoje a jiné politiky musí zahrnovat opatření, která umožní celkovou poptávku po dopravě omezit či zabrání její další expanzi, a podněcovat lidi k většímu využívání udržitelnějších druhů dopravy, např. veřejné dopravy, pěší chůze nebo jízdy na kole, a k upřednostňování těchto druhů dopravy před používáním osobních vozidel.“ V bodě 2.8 najdeme doporučení: „podněcovat obyvatele, kteří mají tu možnost, aby používali veřejnou dopravu nebo chodili pěšky či jezdili na kole, pokud je to možné, a odrazovat je od používání aut.“ Jako konkrétní opatření se zde uvádí „prosazování pěších zón, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek.“

Udržitelnými druhy dopravy a speciálně i pěší dopravou se zabývají některé programy či projekty: projekt hospodářské komise OSN PEP (http://live.unece.org/trans/theme_pep.html) se soustřeďuje na podporu udržitelných druhů dopravy, jako je chůze a cyklistika, které jsou příznivé pro řešení problémů dopravních, zdravotních i životního prostředí. Investice do těchto druhů dopravy mají příznivý vliv na životní prostředí i ekonomiku.