O chůzi


Co může dělat každý chodec

  • Chodit
  • Účastnit se procesu plánování rozvoje města
  • Informovat úřady o problémech na svých cestách a podávat podněty na zlepšení

To první, co můžeme pro zlepšení podmínek pro pěší udělat, je začít chodit. Pokud totiž nechodíme, nevytváříme po pěších cestách poptávku. Kudy se nechodí, tam žádný úřad nebude sám od sebe do pěších cest investovat.

Při plánování je důležitá spoluúčast nejen hlavních účastníků plánovacích procesů z různých rezortů, ale i veřejnosti, která je uživatelem veřejných prostranství. Participativní plánování pomáhá sladit názory všech účastníků, budovat konsensus a předcházet konfliktům mezi stranami zastupujícími různé zájmy. Bez systematické participace veřejnosti (odborné i laické) zůstat veškeré plány města i dobře míněná a navržená opatření jen „na papíře“.

Participace odborné veřejnosti při tvorbě Plánu udržitelné mobility, foto PM

Participace veřejnosti

 Každý občan (občanem obce je fyzická osoba, která a) je státním občanem České republiky, a  b) je v obci hlášena k trvalému pobytu), který dosáhl věku 18 let, má možnost vyjadřovat se k obecním záležitostem a také podávat podněty podle Z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Občan obce má podle Z. č. 128/2000 Sb., o obcích právo:

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,7)

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,8)

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce

nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

V rámci těchto obecných zákonných ustanovení o právech občana můžeme tedy uplatnit svá práva vstupovat nejen do sestavování a přijímání městského rozpočtu (resp. rozpočtu své městské části), jehož součástí je např. i položka BESIP určená pro zvyšování bezpečnosti i kvality pěších cest, ale můžeme vznášet i konkrétní podněty na zkvalitnění pěších cest, které využíváme my sami, nebo je chceme využívat.

Spoluúčast Pražských matek při plánování udržitelné dopravy v hl. m. Praze 

Přestože byla v roce 2017 přijata novela stavebního zákona omezující účast spolků na územním a stavebním řízení, hlavní město Praha využívá pro participaci určitých zažitých mechanismů, které spoluúčast veřejnosti umožňují a které pro ni pražské spolky (dříve sdružení), včetně PM, vydobyly.

Spolek Pražské matky zákonných práv na participaci využívá zejména v těchto oblastech:

  • Jako jeden ze zástupců odborné veřejnosti se dosud zúčastňoval zasedání Výboru pro dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (není známo, zda tato Rada bude pokračovat i při nové vládě).
  • Vystupoval na Výboru dopravy hl. m. Prahy s konkrétními požadavky týkajícími se udržitelné dopravy, např. navýšení rozpočtové položky BESIP.
  • Pravidelně se účastnil diskuzí odborné veřejnosti při sestavování Strategického plánu i přípravě Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
  • Je jedním z partnerů z řad odborné veřejnosti při tvorbě Plánu udržitelné mobility.
  • Pro spoluúčast PM při plánování a zkvalitňování pěších cest je velmi důležitá dlouholetá účast v pracovní skupině BESIP, kde spolek spolurozhoduje o konkrétních navrhovaných opatřeních na zlepšení pěší infrastruktury a kde se projednávají i různé kampaně a projekty na podporu pěší mobility.
  • Během své dlouholeté činnosti v oblasti dopravy vyvinul a s podporou města dnes provozuje participační projekty usnadňující občanům přímou účast na zlepšování pěší infrastruktury a motivující je k chůzi: program Bezpečné cesty do školy pro školáky, rodiče a jejich učitele a webový portál Chodci sobě. Díky těmto dvěma dlouhodobým aktivitám, které umožňují bez velké námahy občanům (v rámci programu BCŠ i školákům) podávat připomínky a podněty na zlepšení pěší infrastruktury přímo na odpovědná místa, jednat s nimi a sledovat řešení, již byly vyřešeny stovky problémů v konkrétních pražských lokalitách.