Zpomalení provozu v Práčské ulici od ZŠ po křižovatku s Topolovou

Prosím o informaci o možnostech zpomalení provozu v Práčské ulici v úseku od základní školy po křižovatku s Topolovou a zvýšení bezpečnosti chodců. Jedná se o rovný úsek komunikace, kde se nachází základní škola, nad ní MŠ a domov pro seniory, několik přechodů bez světelné signalizace, autobusové zastávky třech autobusů a dva obchody. Doprava je zde velice intenzivní, kamiony zajíždí do objektu Lesů hlavního města Prahy, ulice Práčská slouží jako průjezdní a obchvatová komunikace Jižní spojky. Ve špičce se zde tvoří souvislá kolona od ulice Švehlova až na Spořilov. Bohužel nikdo nedodržuje předepsanou max. povolenou rychlost, jezdí se zde 80 km/h, možná i více. V noci míra hluku rozhodně překračuje limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb ( Nařízení vlády č. 272/2011) a nedá se spát. Výstavba bytového domu U Práčské sýpky, proti kterému stojí další objekt způsobil odrážení hluku, zvýšení a rozptýlení hlukové zátěže. Výjezd autem z ulice Sněženková na Práčskou, kdy za zatáčku není vidět a ihned za sebou máte troubící auto, je také problém. V tomto úseku bylo před lety omezení rychlosti na 40 km/h, bohužel bylo odstraněno.
Prosím tedy o posouzení možnosti řešení daného problému, zajištění bezpečnosti a zlepšení kvality života v této oblasti. Momentálně byl za křížením ulic Topolová a Práčská instalován radar, který by i ve výše zmiňovaném úseku byl velkým přínosem. Děkuji, že se budete problémem zabývat.

Zaslal: Jana Lišková, 30.05.2022 v 15:07

Praha 10-
 
 
 
 

Práčská, Praha 10

Aktualizace podnětu

09.06.2022

Městská část Praha 10 přidal následující aktualizace podnětu:

Vyjádření referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu:
Předmětný úsek Práčské byl investorem přilehlého obytného souboru v době výstavby kompletně zrekonstruován. Zastávky byly umístěny do zálivů, přechody jsou od nich odsazeny tak daleko, aby i přes stojící autobus byl zajištěn rozhled, délka přechodů je minimální možná a jedná se tak o jeden z mála úseků Záběhlické – Práčské, kde z tohoto hlediska je situace v souladu s příslušnými normami. Dopravní značení, upozorňující na přechody, je rámováno retroreflexní deskou. Při opakovaně provedených místních šetřeních v ranní dopravní špičce projíždějící řidiči umožňovali chodcům přecházení v souladu s pravidly provozu, rychlost projíždějících vozidel bývá vzhledem k hustotě provozu viditelně nižší než povolená, což zcela odpovídá vaší informaci, že se zde tvoří dlouhá kolona. Před ZŠ bylo i po dohodě s vedením školy umístěno dopravní značení omezující rychlost na 30 km/hod v době školní docházky. Není žádoucí rychlost bez zvláštního důvodu dále snižovat, obzvláště na komunikacích, které nejsou ryze obslužné, ale mají i sběrnou funkci, vede to pouze k nerespektování dopravního značení. Rychlost jízdy 50 km/h v obci stanovuje zákon o provozu na pozemních komunikacích právě s ohledem na hojný výskyt chodců a příčných pěších vazeb.

Souhlas s instalací a financování informativní radarové značky je v gesci Magistrátu hl. m. Prahy. V nedávné době jsme v požadované lokalitě umístění tohoto zařízení konzultovali a bylo nám zasláno vyjádření, že její instalaci nepodpoří. Není dost prostředků umístit ji všude tam, kde je s ohledem na dopravně-technický stav komunikace a historicky dané nedodržení současných norem zřetelný problém s bezpečností. V tomto místě nejsou např. dlouhé nedělené přechody či zhoršené rozhledové poměry, i na výjezdu ze Sněženkové považujeme rozhled směrem cca 50 m na západ a min. 80 m na východ za dostatečný. Zmiňovaná „nově“ instalovaná radarová značka je u přechodu v místě přehledné přímé vozovky vedoucí hustou zelení, bez zdaleka zřetelných příčných vazeb, která řidiče svádí k rychlé jízdě. Oproti tomu v úseku s přilehlou zástavbou, prodejnami a s frekventovanými zastávkami MHD jsou chodci více „očekáváni“ a vzájemná viditelnost řidič-přecházející je zde zcela dostatečná. Odpoutávat pozornost řidiče údajem o rychlosti na informativní radarové značce považujeme v tomto místě za kontraproduktivní, protože je žádoucí, aby se řidič věnoval výhradně situaci na komunikaci, která je zde dostatečně přehledná.

Pokud jde o hluk, nelze vycházet ze subjektivních pocitů. Příslušným orgánem státní správy je Hygienická stanice hl. m. Prahy, která by v případě prokázaného překročení povolených limitů nařizovala provozovateli zdroje hluku (tedy vlastníkovi komunikace) odstranění takového stavu, popřípadě pozastavení provozu. Žádost o měření hluku při podezření na překračování limitních hodnot je třeba zasílat této organizaci, ÚMČ tuto činnost nezajišťuje, ani k jejímu provedení nemá právo vyzvat.

Jitka Čuřínová
vedoucí referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu
Odbor dopravyKomunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Práčská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty