Plánované uzavření chodníku Chilské na mostě přes D1

Bylo vydáno dočasné OOP na rekonstrukci mostu Chilské přes D1 (stanovení PKD-78483/2021 ). Na mostě budou postupně uzavřeny oba chodníky, přitom ten západní je vlastně jediným pěším / bezmotorovým přístupem ze Šeberova na Jižní Město. Ten má být bez náhrady uzavřen ve druhé etapě, od 14. 6. do 11. 8. 2021, tedy přes větší část letních prázdnin.

Západní chodník je jediný klidný způsob, jak se pěšky nebo na kole dostat přes D1 od Šeberova na Opatov. Když tam chodec/cyklista přijde k té uzavírce od jihu, tak prostě skončí.

Bylo by vhodné upravit OOP tak, aby byla pro 2. etapu vyznačena obchozí trasa. Znamenalo by to zřídit dočasný přechod přes Chilskou jižně od mostu, v místě přerušeného středového pásu (severně netřeba, tam je neužívaný podchod, možná by se v něm mělo uklidit). Třicítka, která je teď v OOP navržena, nebude bez přechodu respektována, to jako řešení nestačí. Dále by bylo vhodné zlepšit bezpečnost v místě, kde lze přejít rameno od Jižní Spojky ke křižovatce s Opatovskou, aby se nemuselo po schodištích severně od mostu. Teď jsou tam dva pruhy a není tam ani přechod, je to přímo na výjezdu z D1. Pokud ne ubrání pruhu, tak aspoň výstrahu před chodci, kteří se tam mohou vyskytnout.

Ve vydaném OOP je napsáno, že PČR a silniční správní úřad Prahy 11 se zrušením chodníku bez náhrady souhlasili, na chodce (a neformální cyklisty) se tedy prakticky vykašlali. Zavřít na dva měsíce bez náhrady chodník v místě, kde je obchozí trasa dlouhá několik km, je nehoráznost, kterou by si ve městě, jež má být příznivé chodcům, nemělo dovolovat.

Zaslal: Vratislav Filler, 25.04.2021 v 14:45

Praha 11-

Chilská, Praha 11

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 27.04.2021 12:43

Vážení,

součástí mostní konstrukce X696 přes D1 ul. Chilská ve směru z centra k okružní křižovatce Na Jelenách je chodník vlevo, který nemá žádné následné pěší vazby a chodník vpravo, který bude bez náhrady uzavřen v termínu od 16.08.2021 do 30.09.2021. V případě návrhů uvedených v příspěvků by se jednalo o hazard s životy chodců, tj. po dobu uzavření chodníku vpravo, uskutečnit úpravy u chodníku vlevo v blízkosti průpletu ze směru od D1, Prahy-Šeberov a odbočení na ul. Opatovskou umístit neřízený přechod pro chodce. Pokud se jedná o bezmotorovou dopravu – cyklisty, chodník není pro jejich provoz určen (ust. § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.) a mohou využít jako jiný účastník silničního provozu jízdní pruh v daném směru, který bude zachován. Z výše uvedených důvodů jsou upozornění chodci již na zastávkách BUS (Opatov a Na Jelenách) o nemožnosti užití chodníku přes most D1 ul. Chilská a také při místní komunikaci III. třídy v ul. Starochodovská. Příslušným silničním správní úřadem pro místní komunikace I. třídy je odbor pozemních komunikacích a drah MHMP, který vydal veřejnou vyhlášku - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s tím, že součástí je stanovení DZ v ul. Starochodovská za zdejší silniční správní úřad. PČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu souhlasila s daným návrhem DIO a zdejší silniční správní úřad se s tímto názorem ztotožnil.

S pozdravem

Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová
zastup. funkce vedoucího Odboru dopravy
ÚMČ Praha 11Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 29.04.2021 13:49

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah:

„Umístění dopravního značení a zařízení bylo projednáno dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. K uzavírce chodníků (i k umístění dopravního značení a zařízení) se souhlasně vyjádřil Úřad městské části Praha 11 Odbor dopravy – Oddělení silniční správní úřad. Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost považuje za důvodnou a stanovenou dočasnou úpravu v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Zřízení pěšího koridoru v místě záboru provádění stavebních prací není možné. Toto jsem konzultoval se zástupcem zhotovitele stavebních prací.

Zřízení provizorního přechodu bude velmi problematické.

Upořádání jízdních pruhů je v režimu 2 + 2. Tzn. dva jízdní pruhy v každém směru v ulici Chilská.

Ve směru od tohoto mostu na okružní křižovatku (OK) Chilská x Na Jelenách x K Hrnčířům x sjezd z dálnice D1 by bylo stažení do jednoho jízdního pruhu možné. Avšak problém je na druhé straně, resp. v druhém směru.

Jeden jízdní pruh začíná průběžným pruhem vznikající ze sjezdu z dálnice D1 a druhý je průběžný jízdní pruh ze jmenované OK. Možným řešením by bylo uzavření JP ze sjezdu z dálnice D1. A použití sjezdu na OK. Avšak hrozí riziko vzdutí dopravy v tomto směru až do prostor dálnice D1.

Kapacita této OK je v určitých špičkových časových úsecích za svým limitem. A doprava se vzdouvá do zbylých ramen této OK.

Dalším možným řešením by bylo průběžný JP při výjezdu z OK stáhnout do průběžného JP ze sjezdu z dálnice D1. Ovšem zde by docházelo k nebezpečnému průpletu vozidel při vzniku tohoto styku a s tím související vzdutí dopravy.

Toto téma je k širší diskusi, především s PČR."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Markéta Lubovská: Uvedený úsek je zcela nevhodně řešen i při běžném provozu (chodník po mostu vlevo končí bez možosti pokračovat, neexistuje bezbariérový přístup na vysoké obrubníky, přechod pro chodce za zatáčkou ve směru Chilská - Na jelenách je skryt za porostem a mimořádně nebezpečný atd.). Při letní uzavírce se zřejmě s chodci nepočítá vůbec. Netuším, proč má paní Řeháčková Muzikářová náhle obavy o osud chodců při zřízení dočasného přechodu pro chodce na jižní straně mostu, když mezi zastávkou Opatov a obcí Šeberov oficiální cesta pro pěší neexistuje. Odbor dopravy takové marginálie neřeší...
03.05.2021 v 00:54    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Chilská, Praha 11

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Přechod u Modré školy - Praha 11

Praha 11, 05. duben 2012 S odpovědí

Nebezpečný přechod přes Strakonickou

Praha - Zbraslav, 14. květen 2012 S odpovědí

Přechod pro chodce Chabeřická-Zaříčanská

Praha 21, 21. červenec 2014 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty