Chybějící přechod v ulici Tomanova, Břevnov

V ulici Tomanova chybí přechod v místech, kde z obou stran sídlí dvě velké firmy a jejich zaměstnanci musí přebíhat přes silnici u nepřehledné zatáčky. Nejbližší další přechod se nachází až za zastávkou autobusu směrem k Ladronce.

Zaslal: Radek Šimon, 08.02.2021 v 18:36

Praha 6-

Tomanova, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 17.02.2021 08:29

Dobrý den,

odpovídáme na Váš podnět na umístění přechodu pro chodce přes ulici Tomanovu. Návrh byl konzultován se zástupcem Policie ČR, tedy orgánem příslušným v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Ten upozornil na 2 skutečnosti. Tou první jest, že v navrhovaném místě by nebyly dodrženy rozhledové poměry, tedy že by nebyla dodržena max. vzdálenost rozhledu 50 m mezi chodcem u nástupní hranou přechodu a vozidlem, projíždějícím směrovým obloukem od Atletické. Rozhled by byl dodržen o něco dále - např. před zálivem autobusové zastávky, zde však vstupuje do rozhodování druhá skutečnost - šířka vozovky, která je o něco větší, než maximální délka neděleného přechodu (7 m). Dělený přechod by zase znamenal osazení středového ostrůvku (šíře 2,5 m), jenž by zase příliš zužoval jízdní pruhy na cca 2,5 m. Bylo by tak nutno provést rozsáhlejší stavební úpravy, spočívající v lokálním zúžení vozovky (vysazené chodníkové plochy), což již nepokryje stanovení dopravního značení a tuto úpravu by bylo nutno požadovat u vlastníka komunikace (projektová příprava a projednání z hlediska stavebního zákona). V neposlední řadě ust. § 78 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, uvádí, že dopravní značení se má umisťovat pouze v nezbytném rozsahu. Zda jde o nezbytný rozsah pak v případě přechodů pro chodce určuje graf v ČSN 736110, na jehož jedné ose je počet projíždějících vozidel za hodinu v dopravní špičce a na druhé ose počet přecházejících chodců v téže hodině. Graf má několik oblastí, přičemž hranice mezi tou, kdy se má umístit přechod a tou, kdy nikoliv činí např. 400 voz./hod. a 200 chodců/hod. Pokud počet přecházejících chodců odhadneme na 50/hod., hraniční frekvencí vozidel by bylo cca 700/hod. (průjezd cca každých 5 sekund), což zde rozhodně není překročeno. Z tohoto hlediska nelze než konstatovat, že vybudování nového přechodu není potřebné, pročež stavební úpravy, nutné pro vybudování přechodu, nebude MČ iniciovat. Je nutno připomenout, že zákon o silničním provozu nehovoří o tom, že přecházet lze pouze po přechodu, vyjma případů, kdy se tento nachází blíže, než 50 m (přecházení řeší § 54 cit. zákona).

S pozdravem

Ing. Radek Polák
referent dopravního značení
oddělení státní správy
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Tomanova, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.