Chybějící přechod ul. Libocká

Navrhuji zřízení přechodu pro chodce v křížení ulic Libocká a U Silnice v kat. úz. Praha 6 - Liboc. Nejbližší přechod ulice Libocká je vzdálen 170 m, chůze po pravém chodníku je značně ztížena (zaparkovaná vozidla, šířka chodníku v některých úsecích pouze 0,6 m), např. pohybs kočárkem nebo na invalidním vozíku je zde nemožný. Protější chodník má již obvyklou šířku. Úsek je velmi nepřehledný a frekventovaný, přecházení bez přechodu pro chodce je tak krajně nebezpečné.

Zaslal: Václav Peltan, 27.06.2017 v 07:22

Praha 6-
 
 
 

Libocká, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 27.08.2018 10:08

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.
Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne
za tým zmente.to
MartinaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 01.10.2018 21:35

Vyjádření příslušného oddělení Úřadu městské části Praha 6, Odboru dopravy a životního prostředí:

"Dobrý den,
v místě byla provedena 2 místní šetření za účasti Policie ČR, tedy orgánu příslušného v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nejprve bylo konstatováno, že z hlediska ČSN 736110 není přechod nutný - počet vozidel je poměrně vysoký, počet přecházejících chodců naopak nízký a přecházet lze v rámci obecné úpravy provozu. Následně bylo přihlédnuto k existenci blízké mateřské školy a při druhém místním šetření bylo hledáno nejvhodnější umístění přechodu. Bylo bohužel zjištěno, že případná realizace se neobejde bez obtíží. Při umístění na severní rameno křižovatky by chodec na přechodu byl špatně viditelný pro vozidla, přijíždějící zpod viaduktu, jelikož niveleta vozovky Libocká je zalomena. Přechod má být navíc široký 4 m a pokud by tedy jeho jižní okraj byl umístěn na ukončení přechodu přes ulici U silnice, zasahoval by zhruba 1,5 m za úroveň schodiště přilehlého objektu, za nímž parkují vozidla (na soukromém pozemku), avšak vyústění přechodu před parkovací plochu není přípustné. Bezpečné umístění přechodu na této straně křižovatky se tedy jeví až před domem 74/59, tedy ve vzdálenosti zhruba 25 m od křižovatky. Takto umístěný přechod by však postrádal smysl pro obyvatele, přicházející z oblasti ulic U kolejí a U stanice. Bylo tedy zvažováno umístění přechodu na jižní rameno ulice Libocká (toto umístění má kromě viditelnosti přechodu i výhodu jednosměrného provozu, kdy si chodec může hlídat pouze jednu stranu a je zde také nižší frekvence vozidel), avšak zde je na východní straně vozovky svažitý terén. Bylo by tedy nutno dořešit převýšení mezi chodníkem a nástupní hranou přechodu a zároveň zajistit dostatečné rozhledové poměry (odstranění zeleně ze svahu a zamezení dalšího růstu). Převýšení je takového rozsahu, že evidentně nebude možné zajistit bezbariérovost přechodu (sklon rampy by byl příliš velký) a bylo by nutno jej řešit krátkým schodištěm, což zase znemožní pohyb osob na invalidním vozíku a též dětských kočárků (případně by bylo možné pro kočárky integrovat pojezdové lyžiny). Z těchto důvodů byl zadán problém k řešení projektantovi, aby prověřil možnosti umístění přechodu. Výstup od projektanta dosud není k dispozici."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Bačovský Jindřich: Proč prosím panu Peltánovi ani po čtrnácti měsících nikdo neodpověděl? Jak je možné parkovat na chodníku? Co s tím dosud dělala, dělá a bude dělat policie?
Žádám a prosím o urgence odpovědí zainteresovaných organizací.
23.08.2018 v 10:45    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Libocká, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty