Chybějící přechod přes Práčskou u zastávky Práčská

Na frekventované Práčské ulici chybí přechod pro chodce a opatření ke zklidnění provozu v blízkosti zastávky Práčská. Příchod/odchod od autobusů je velmi ztížen neexistencí přechodu, zvláště pro děti a seniory. Intenzity dopravy ve špičkách jsou vysoké a řidiči na přehledném a rovném úseku předjíždějí (viz foto) a nedodržují max. povolenou rychlost. Po zřízení chodníku od nových bytových domů (naznačeno šedivě na ortofoto snímku) se výrazně zvýšil počet chodců přecházejících Práčskou v prostoru mezi zastávkami. Žádáme o zřízení přechodu pro chodce s osvětlením a další úpravy pro zklidnění provozu (plná čára v celém úseku Topolová - Hledíková, zákaz předjíždění, omezení rychlosti na 40 km/h). Děkujeme.

Zaslal: Michal Vokáč, 21.11.2012 v 11:42

Praha 10-
 
 
 
 

Práčská, Praha 10

Aktualizace podnětu

24.12.2012

Michal Vokáč přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,
děkuji za velmi podrobný a erudovaný popis důvodů, proč přechod zřídit nelze.
Prosil bych však o nějaký konstruktivní návrh řešení, jak situaci chodců v daném místě alespoň provizorně zlepšit.

Děkuji,
Michal Vokáč
Praha 1022.11.2013

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Přechod byl vybudován!!
Děkujeme MČ Praha 10 za informaci a fotku a především za spolupráci!


 
 


22.11.2013

Michal Vokáč přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,
rovněž bych chtěl poděkovat za vyřešení podnětu. Stavbu jsem průběžně sledoval a těšil se.
Je možné označit podnět za VYŘEŠENÝ?

Měl bych dvě připomínky:
1) Jedinou vadou na kráse díla je chybějící kus chodníku mezi přechodem a zastávkou ve směru do centra, který nutí chodce k zacházce (když nespěchá) nebo ke zkratce po silnici (když dobíhá :). Dobře je to vidět na druhé fotce.
2) Trochu mě mrzí nedostatek komunikace: nejdřív MČ odpoví ve stylu "nejdete to", pak se nic neděje a pak se najednou bez jakékoli další informace začne stavět a občan jen hádá, co to bude.Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 06.12.2012 16:09

Dobrý den,
situace v místě je velmi komplikovaná z několika pohledů:

· Při stávající lokalizaci zastávek nelze přechod mezi zastávkami vyznačit, neboť by nebyly dodrženy rozhledové poměry dané příslušnou ČSN (normou).
· Všechny nové přechody musí být dle platných právních předpisů provedeny jako bezbariérové a s hmatovými prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tyto úpravy podléhají minimálně ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.
· Bylo by nutno vybudovat severní chodník podél Práčské od zastávky k přechodu (vč. řešení změněných odtokových poměrů) – zcela určitě stavební řízení.
· Přes zelený pás na severní straně by bylo nutno směrem k domům vybudovat průchod. Sklon svahu však neodpovídá ČSN a příslušné vyhlášce z hlediska užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace – zcela určitě by muselo proběhnout stavební řízení.
· Na jižní straně není vybudován odpovídající chodník a nejpodstatnější je, že pozemky nejsou hlavního města, ale fyzických osob. Městská část Praha 10 není ani vlastníkem, ani správcem komunikací. Vlastníkem naprosté většiny komunikací v Praze je obec, tedy hl.m. Praha, která si zřídila správce komunikací a jeho prostřednictvím provádí běžnou údržbu, dopravní značení, drobné stavby atd. Výstavba chodníku by podléhala stavebnímu řízení s nutným řešením majetkoprávních vztahů.

Z výše uvedeného vyplývá, že dle platných právních předpisů nelze přechod pouze vyznačit dopravními značkami. Vyznačení nového přechodu v navrhovaném místě by muselo předcházet kompletní stavební řízení, zajišťující soulad všech předpisů. Další otázkou je, zda by správce komunikací ve svém rozpočtu vůbec nalezl nutné finanční prostředky na projektovou dokumentaci, inženýring a realizaci, a hlavně na odkup pozemku.

Další podstatnou okolností je to, že v souvislosti se zástavbou jižně od ul. Práčské mělo dojít k posunu bus zastávek a vzniku přechodu tak, aby byly zajištěny všechny normové rozhledy, délka přechodu, délky odbočovacích pruhů pro výjezd a vjezd na účelovou (soukromou) komunikaci atd. Na tento záměr bylo vydáno územní rozhodnutí. Mezi stavebníky záměru však v současné době probíhá komplikované dědické řízení a není jisté, zda budou svůj záměr realizovat. Tím, že jsou dotčené pozemky součástí jiné pravomocné stavby, nelze s nimi v současné době počítat pro stavbu jinou.

Je nám líto, ale není reálné v dohledné době uvažovat se stavbou a vyznačením přechodu. Pokud budete mít další návrhy či otázky, je účelné se obrátit přímo na odpovědného pracovníka p. Kunce – martinku@praha10.cz.

Co se týče vašeho návrhu na snížení rychlosti a zákaz předjíždění, v písemném vyjádření k návrhu změny stávajícího dopravního značení zástupce příslušné Policie ČR uvedl: „Navržené dopravní značení je zbytečně přísné, nesouhlasím“.
Z výše uvedených důvodů nebudeme navržená opatření iniciovat.

S pozdravem

Jitka Čuřínová
vedoucí referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 09.01.2013 10:06

K doplnění:

Dobrý den,

za současného stavu, bez stavebních úprav a přemístění zastávky nevím o žádném způsobu, jak provizorně situaci smysluplně zlepšit. Kontrolou na místě v dnešní ranní dopravní špičce (7:45) jsem ověřil, že vozidla od Švehlovy ulice nepřijíždějí v souvislé koloně, ale v dávkách vytvořených světelnou signalizací, mezi nimi jsou časové mezery o délce desítek sekund. Ty se dají pohodlně využít k bezpečnému překonání vozovky, stačí dát přednost nahodile přijíždějícím vozidlům od Michle.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Práčská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící rastr pro chodce u Nosické ulice

Praha 10, 06. leden 2014 S odpovědí

Nebezpečné přechody na Práčské ulici

Praha 10, 19. září 2017 S odpovědí

Chybějící přechod pro chodce

Praha 2, 10. prosinec 2016 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty